Regulamin Serwisu Internetowego

Regulamin serwisu internetowego Fundacji Małgorzaty Dziury-Sztejnberg „Bliżej Siebie” www.fanimani.org.pl

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Serwisu internetowego Fundacji Małgorzaty Dziury-Sztejnberg „Bliżej Siebie” (zwanej dalej „Serwisem”), dostępnym pod adresem: fanimani.org.pl.
 2. Podmiotem prowadzącym Serwis i świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Fundacja Małgorzaty Dziury-Sztejnberg „Bliżej Siebie”, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000650616, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:8842771587, REGON: (zwanej dalej jako „Fundacja”).
 3. Operatorem płatności online jest  Dotpay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Wielickiej 28 B, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791; nr NIP: 6342661860; numer REGON 240770255. Adres strony internetowej dotpay.pl
 4. Użytkownikiem Serwisu  jest każda osoba, która z niego korzysta.
 5. Serwis internetowy działa w oparciu o technologię plików “cookies”. Informacje zawarte w cookies wykorzystywane są m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych.  Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Fundację są zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem:fanimani.org.pl/polityka-prywatnosci/.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów, banerów i zdjęć zamieszczanych w Serwisie należą, bądź przysługują Fundacji. Jakiekolwiek materiały, udostępnione za pośrednictwem Serwisu nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Fundacji, za wyjątkiem materiałów oznaczonych frazą „Do pobrania”, które mogą być pobrane i wykorzystane zgodnie z prawem.
 7. Każdy użytkownik Serwisu może kontaktować się z Fundacją kierując korespondencję elektroniczną na adres poczty elektronicznej : fundacja.blizejsiebie.swidnica@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Fundacji, lub telefonicznie pod numerem: +48 785 279 409.

Warunki świadczenia usług

 1. Użytkownik korzystający ze Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do przestrzegania jego postanowień.
 2. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i nie wymaga rejestracji.
 3. Użytkownik ponosi koszty połączenia ze Serwisem, zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.
 4. Fundacja poprzez Serwis umożliwia użytkownikowi korzystanie z następujących usług:
  1. zapoznawania się z treściami udostępnianymi przez Fundację, dotyczącymi jej działań statutowych i aktualnych akcji pomocy Podopiecznym i potrzebującym oraz o bieżących projektach  i przedsięwzięciach, które Fundacja realizuje,
  2. kontaktowania się z Fundacją,
  3. dokonywania wpłat (darowizn) za pośrednictwem płatności online .
 5. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej.
 6. Fundacja nie jest podmiotem świadczącym usługi płatnicze.
 7. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych dotpay.pl.  
 8. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera Regulamin dokonywania wpłat w serwisie Dotpay  dostępny pod adresem https://www.dotpay.pl/dla-kupujacych/regulaminy/
 9. Przekierowanie do dotpay.pl następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie.
 10. Wszelkie należności muszą być wyrażone w złotych (PLN)
 11. W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod:
  internetowy przelew bankowy; karta kredytowa lub debetowa.
 12. Wykorzystanie znaków towarowych lub utworów graficznych objętych prawami autorskimi należącymi do Fundacji bez zgody Fundacji jest zabronione.
 13. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, niezbędne jest łącznie:
 1. połączenie z siecią Internet;
 2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
 3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.

14. Fundacja wskazuje, że korzystanie z Serwisu jest uzależnione od właściwości sieci Internet i sprzętu komputerowego użytkownika, na które Fundacja nie ma wpływu.

15. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej czy na tle orientacji seksualnej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności ich dobra osobiste.

16. Fundacja w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w Serwisie treści o charakterze bezprawnym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp. W przypadku niesłusznego zablokowania dostępu do opublikowanej treści, prosimy o kontakt na adres: fundacja.blizejsiebie.swidnica@gmail.com w ciągu 7 dni od dnia blokady. Po upływie tego okresu, opublikowana treść może zostać bezpowrotnie usunięta przez Fundację.

17. Wszelkie treści i komentarze Użytkownik Serwisu zamieszcza we własnym imieniu i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że przekazane przez Państwa w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych i w związku z realizowanymi usługami.
 2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
 3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Fundacja Małgorzaty Dziury-Sztejnberg „Bliżej Siebie”;
  2. kontakt z Fundacją jest możliwy jest pod numerem telefonu Tel. 785-279-409 i pod adresem e-mail fundacja.blizejsiebie.swidnica@gmail.com;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych fundacji oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach fundacji i podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe;
  5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
  7. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe;
  8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Dane osób, które decydują się przekazać darowiznę za pośrednictwem formularza wpłaty przekazywane są na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych właścicielowi serwisu Dotpay.pl. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na przekazanie danych właścicielowi serwisu Dotpay.pl – Dotpay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Wielickiej 28 B, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000700791; nr NIP: 6342661860;  numer REGON 240770255.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmian w usługach, wprowadzania nowych funkcjonalności w Serwisie lub zakończenia świadczenia usług, Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane przez Fundację z wyprzedzeniem 7-dniowym przed terminem ich wejścia w życie.
 3. Fundacja ma prawo w każdej chwili do zaprzestania prowadzenia którejkolwiek z form działalności opisanej niniejszym regulaminem.
 4. Fundacja zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony lub ograniczenia możliwości umieszczania na niej jakichkolwiek treści.
 5. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
 6. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, stosuje się w szczególności: ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz.U.2019.1145)i ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).
 8. Wszelkie spory pomiędzy Fundacją a użytkownikiem, powstałe w związku z korzystaniem przez użytkownika z Serwisu, Strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Fundacji.
 9. Regulamin jest dostępny dla użytkowników na Stronie internetowej pod adresem: https://fanimani.org.pl/regulamin-serwisu-internetowego/
 10. Reklamacje dotyczące funkcjonowania form wyżej wymienionych należy kierować pod adres e-mail: fundacja.blizejsiebie.swidnica @gmail.com . Rozpatrywane będą one w terminie 21 dni od dostarczenia.
 11. .Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2020r.

Skip to content