Misja i Cele

Misją fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom potrzebującym ,a zwłaszcza wspieranie osób z niepełnosprawnościami, oraz ich najbliższych w drodze do osiągania zdrowia i sprawności oraz poprawę warunków bytowych naszych Podopiecznych i ich rodzin.

Od 2019 r. roku jesteśmy organizacją działającą dla pożytku publicznego, apolityczną, niezależną i nie nastawioną na zysk.

Za swoją działalność na rzecz drugiego człowieka znajdującego się w potrzebie otrzymaliśmy dwa prestiżowe tytuły i wyróżnienia:

Aktywna Organizacja Pozarządowa Roku 2018 – tytuł nadany przez Prezydenta Miasta Świdnicy Panią Beatę Moskal-Słaniewską

Laureat konkursu AKTYWNI NA 100% – konkurs zorganizowany z inicjatywy Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych mający na celu wyróżnienie 100 organizacji z Dolnego Śląska z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

W Rozdziale II Statutu Fundacji zawarte są cele i zasady działania naszej fundacji, które stanowią fundament wszystkich podejmowanych przez nas akcji, przedsięwzięć i działań o charakterze dobroczynnym i charytatywnym.

CELE FUNDACJI :

 • Działalność dobroczynna i charytatywna na rzecz dzieci, osób młodych, starszych, chorych, niepełnosprawnych, samotnych i ubogich.
 • Przedsięwzięcia mające za przedmiot poprawę świadczeń społecznych dla dzieci, osób młodych, starszych, chorych, niepełnosprawnych, samotnych i ubogich.
 • Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej dzieciom, osobom młodych, starszym, chorym, niepełnosprawnym, ubogim  i ich rodzinom.
 • Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej podmiotom (osobom fizycznym, osobom prawnym , jednostką nie posiadających osobowości prawnej) prowadzącym, wspomagającym lub organizującym działalność w zakresie ochrony zdrowia, pomocy i opieki nad osobami chorymi, starszymi, ubogimi, niepełnosprawnymi.
 • Inicjonowanie i wspieranie oraz realizowanie lub współrealizowanie projektów, zadań publicznych, inicjatyw, akcji charytatywnych poprawiających warunki życia dzieci, ludzi młodych, starszych, chorych,  niepełnosprawnych, samotnych i ubogich.
 • Edukacja społeczna poprzez organizacje szkoleń, zakładanie i prowadzenie szkół i placówek dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych.
 • Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, niepracujących, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Budowa  specjalistycznej placówki opieki paliatywno-hospicyjnej.
 • Uruchomienie i prowadzenie jadłodajni.
 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Promocja i organizacja wolontariatu

ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

I. Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

1) organizowania i finansowania akcji, i kampanii społecznych (PKD 94.99.Z).

2) świadczenia bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz dzieci, osób młodych, starszych, ubogich, chorych, niepełnosprawnych oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym (PKD 88.99.Z).

3) świadczenia bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej, w tym tworzenia warunków do jej rozwoju, na rzecz podmiotów ( osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej) prowadzących, wspomagających lub organizujących działalność w zakresie ochrony zdrowia, pomocy i opieki nad osobami chorymi, starszymi, ubogimi, dziećmi, osobami młodymi i niepełnosprawnymi (PKD 88.99.Z).

4) organizowania kwest ulicznych, zbiórek publicznych lub innych formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej (PKD 88.99.Z).

5) pozyskiwania Sponsorów stałych i okolicznościowych (PKD 94.99.Z).

6) zakupu sprzętu, wyposażenia i żywności dla osób niepełnosprawnych, chorych i w podeszłym wieku (PKD 88.99.Z).

 7) udziału w kosztach budowy, adaptacji lub modernizacji budynków i budowli,  pomieszczeń z przeznaczeniem na uruchomienie placówki opieki paliatywnej i długoterminowej dla osób niepełnosprawnych, chorych i w podeszłym wieku (PKD 41.20.Z).

8) organizowania, dofinansowania oraz wspierania leczenia, rehabilitacji, opieki, pobytu w placówkach opiekuńczych dla:

– dzieci, osób młodych (PKD: 87.90.Z)

– starszych, chorych, ubogich, niepełnosprawnych  (PKD: 87.30.Z).

9) organizacji dziennej opieki nad dziećmi włączając dzieci niepełnosprawne (PKD 88.91.Z).

10) organizacji, wspierania i dofinansowania krajowych, zagranicznych i międzynarodowych:

– imprez charytatywnych (PKD 88.99.Z)

– przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych, koncertów oraz innych imprez artystycznych i muzycznych ( PKD 90.01.Z).

– targów, kongresów, wystaw, wernisaży, prelekcji, sympozjów i konferencji propagujących działalność Fundacji  (PKD 82.30.Z)

– różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: gry, pokazy, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe. ( PKD 93.21.Z)

– imprez o charakterze sportowym (PKD 93.19.Z).

11) wydawania książek w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 58.11.Z).

12) wydawania czasopism i pozostałych periodyków w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 58.14.Z).

13) pozostałej działalności wydawniczej w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 58.19.Z).

14) integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, chorych, ubogich i samotnych,  wspieranie i utrzymywanie kontaktów zarówno z osobami niepełnosprawnymi, chorymi, ubogimi, samotnymi, dziećmi, osobami młodymi oraz ich rodzinami (PKD 94.99.Z).

15) upowszechniania idei wolontariatu poprzez organizowanie oraz finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy (PKD 85.59.Z).

16) pozyskiwania dotacji i grantów na działalność statutową od instytucji publicznych, firm i osób prywatnych (PKD 94.99.Z).

17) podejmowania innych działań, których celem jest poprawa warunków życia dzieci, osób młodych, starszych, chorych i niepełnosprawnych, a zwłaszcza wsparcie materialne,  psychologiczne i duchowe (PKD 88.99.Z)

18) promocji idei integracji środowiska opieki paliatywno-hospicyjnej (PKD 94.99.Z)..

19) organizowania innych akcji wspierających  promocję zdrowia i edukację w tym zakresie (PKD 86.90.E).

20) działalności wspomagającej edukację m.in. w: doradztwie edukacyjno-zawodowym, poradnictwie zawodowym, udziale w projektach dotyczących aktywizacji zawodowej osób młodych, bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym; pomocy psychologiczno-pedagogicznej, coachingu (PKD : 85.60.Z).

21) działalności związanej z wyszukiwaniem miejsc pracy, pozyskiwaniem pracowników oraz innych możliwości zarobkowych dla osób młodych, bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym (PKD: 78.10.Z).

22) współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych (PKD 94.99.Z).

23) działalności jadłodajni z usługami gastronomicznymi (PKD 56.29.Z).

II. Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

1) organizacji, wspierania i dofinansowania krajowych, zagranicznych i międzynarodowych:

– imprez charytatywnych (PKD 88.99.Z)

– przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych, koncertów oraz innych imprez artystycznych i muzycznych ( PKD 90.01.Z)

– targów, kongresów, wystaw, wernisaży, prelekcji, sympozjów i konferencji propagujących działalność Fundacji  (PKD 82.30.Z)

– różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: gry, pokazy, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe ( PKD 93.21.Z)

– imprez o charakterze sportowym (PKD 93.19.Z)

2) wydawania książek w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 58.11.Z)

3) wydawania czasopism i pozostałych periodyków w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 58.14.Z)

4) pozostałej działalności wydawniczej w zakresie określonym w celach Fundacji (PKD 58.19.Z)

6) organizacji dziennej opieki nad dziećmi włączając dzieci niepełnosprawne (PKD 88.91.Z )

7) organizacji  pozaszkolnych form edukacji (PKD 85.59.B)

8) działalności jadłodajni z usługami gastronomicznymi (PKD 56.29.Z)

9) organizacji miejskiego i podmiejskiego transportu specjalistycznego (PKD 49.31.Z)

10) działalności związanej z wyszukiwaniem miejsc pracy, pozyskiwaniem pracowników oraz innych możliwości zarobkowych dla osób młodych, bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym (PKD: 78.10.Z).

Skip to content